معرفی

مشخصات فردی

لیلا فتحی ورنوسفادرانی

نام - نام خانوادگی : لیلا   فتحی ورنوسفادرانی

پست الکترونیکی : l_fathi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : روانشناسی گرایش عمومی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد واحد نائین

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد واحد اراک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

1 ) مدیر آموزش گروه آموزش ابتدایی

2 ) مدیر گروه آموزش ابتدایی

3 ) نماینده پژوهشی گروه آموزش ابتدایی

4 ) معاونت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

1 ) انجمن فلسفه تعلیم و تربیت

2 ) انجمن فلسفه برای کودکان (p4c)تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1 ) استاد راهنما پایان نامه دانشجویا ن ارشدنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم تربیتی- برنامه ریزی

محل خدمت : دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : هئیت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/09/08

لیلا فتحی ورنوسفادرانی
لیلا فتحی ورنوسفادرانی

محل خدمت :
    دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی
^